Obchodní podmínky společnosti GoCoin s.r.o.


vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Definice pojmů

1. Pojmy použité v Podmínkách (jak jsou definovány níže) mají, není-li stanoveno jinak nebo nevyplývá-li ze Smlouvy (jak je definována níže), z ujednání stran či z kogentních právních předpisů něco jiného, následující význam:

„Podmínkami“
jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta v souvislosti nebo na základě Smlouvy v rámci obchodování s Virtuální měnou.

„Poskytovatelem“
je obchodní společnost GoCoin s.r.o., identifikační číslo: 07116284, sídlem: Taussigova 1167/11, Kobylisy, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294871, která provozuje „virtuální směnárnu“ (web umožňujících nákup a prodej virtuální měny).

„Klientem“
je fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná, anebo právnická osoba, která je objednatelem a/nebo příjemcem jakékoli služby poskytované Poskytovatelem prostřednictvím webových stránek https://gocoin.cz.

„Webovými stránkami“
je web provozovaný Poskytovatelem umístěný pod/na doméně https://gocoin.cz a nebo https://www.gocoin.cz a jakýchkoli dalších doménách 3. řádu pod gocoin.cz.

„Virtuální měnou“
je elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta; za Virtuální měnu se považuje zejména Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) a Ethereum (ETH), EOS (EOS), NEO (NEO) zapsané v digitální účetní knize (blockchainu) náležející vždy k dané měně a nebo síti.

„Smluvními stranami“
je Poskytovatel a Klient.

„Smlouvou“
je smlouva o nákupu nebo prodeji Virtuální měny podle aktuálních kurzů Poskytovatele, uzavřená mezi Smluvními stranami prostředky komunikace na dálku prostřednictvím Webových stránek, jejímž předmětem je závazek Smluvní strany odevzdat druhé Smluvní straně Virtuální měnu, která je předmětem nákupu nebo prodeje, a druhá Smluvní strana se zavazuje, že Virtuální měnu převezme a zaplatí za ni Smluvní straně cenu.

„Směnou“
Je nákup a/nebo prodej Virtuální měny provedený na základě Smlouvy.

2. Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, slova v jednotném čísle zahrnují množné číslo a opačně.

II. Úvodní ustanovení

 1. Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy, uzavírané mezi Poskytovatelem a Klientem prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele provozovaném na Webových stránkách.
 2. Uzavřením Smlouvy Klient vyjadřuje souhlas s Podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto Podmínky je Klient dostatečným způsobem před uzavřením Smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 3. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek.
 4. Podmínky se obecně vztahují rovněž na případy, kdy objednatelem a/nebo

příjemcem služeb poskytovaných Poskytovatelem je fyzická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo právnická osoba. V těchto případech je však aplikace některých ustanovení Podmínek ze zákona nebo z povahy věci vyloučena.

5. Znění Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Změny a doplnění Podmínek nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webových stránkách.

III. Povaha a status Virtuálních měn

 1. Klient bere na vědomí, že současná právní úprava Virtuálních měn v České republice je pouze dílčí a neúplná, přičemž tento stav, stejně jako výklad dosud platných právních norem, se může v budoucnu změnit, a zavazuje se plně respektovat možné změny, jakož i s nimi spojené úpravy těchto Podmínek.
 2. Virtuální měny nemají v České republice charakter pohledávky držitele virtuální měny za jinou osobou, nejsou to tedy bezhotovostní peněžní prostředky, ani elektronické peníze dle ustanovení § 4 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění (dále jen „zákon o platebním styku“), resp. peněžní prostředky ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o platebním styku.
 3. Nákup či prodej virtuální měny na vlastní účet nepředstavuje žádnou z platebních služeb podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o platebním styku ani bezhotovostní obchod s cizí měnou [§ 2 odst. 1 písm. e) zákona o platebním styku].
 4. V případě směny (resp. nákupu) virtuální měny za české koruny nebo jinou měnu také nejsou splněny znaky směnárenského obchodu, který je definován jako „směna bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu“, tj. není splněn znak hmotné podoby předmětu směny ani znak „znějící na určitou měnu“.
 5. Virtuální měny nevykazují ani znaky investičního nástroje podle ustanovení § 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, protože nemají povahu cenného papíru (ani zaknihovaného, mj. v nich není vtěleno žádné právo) ani derivátu.

IV. Rizika obchodování

 1. Pokud Klient není obeznámen s povahou Virtuálních měn, s nimiž chce obchodovat, a možnými riziky, které jsou s takovým obchodováním obvykle spojeny, neměl by takový obchod provést.
 2. Klient si je plně vědom veškerých rizik spojených se Směnami, charakterem a způsobem uchovávání Virtuálních měn, zejména bere v úvahu nebezpečí fluktuace (volatility) ceny a hodnoty Virtuálních měn a s tím související možnost výrazných zisků i ztrát investic, a to i v rámci krátkého časového intervalu.
 3. Poskytovatel zejména upozorňuje na tržní riziko, což znamená riziko změny (fluktuace) tržní ceny Virtuálních měn, které jsou předmětem obchodování, a to na základě interakce nabídky a poptávky po takové Virtuální měně. Tržní cena dané Virtuální měny může stoupat nebo klesat v reakci na nejrůznější faktory, jako např. vnímání dané Virtuální měny trhem. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za výkyvy v ceně a hodnotě Virtuálních měn, za snížení či ztrátu důvěryhodnosti, anonymity či jiného atributu Virtuální měny, ani za změny právní úpravy v oblasti obchodování či držení Virtuálních měn.
 4. Klient prohlašuje, že před navázáním smluvního vztahu s Poskytovatelem zodpovědně zvážil své schopnosti posoudit veškerá rizika spojená s Virtuálními měnami, držením a Směnami popsaná v tomto článku, jakož i své majetkové, finanční a investiční možnosti, a tato rizika dobrovolně a v plném rozsahu přijímá.
 5. Poskytovatel provozem služby nenabízí finanční poradenství ani poradenství týkající se obchodování s Virtuální měnou, Poskytovatel nevydává žádná doporučení investičního ani jiného charakteru.

V. Identifikace a kontrola Klienta podle AML zákona

Poskytovatel je osobou povinnou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále také jen „AML zákon“), a je proto povinen postupovat v souladu s tímto AML zákonem. Mezi základní povinnosti povinných osob dle AML zákona se řadí povinnost provést identifikaci klienta v souladu s ustanovením § 7 a násl. AML zákona a kontrolu klienta v souladu s ustanovením § 9 a násl. AML zákona. Informace k provádění identifikace a kontroly Klienta Poskytovatelem dle AML zákona lze nalézt v dokumentu „Identifikace a kontrola klienta v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“, který je dostupný na Webových stránkách coby součást těchto Podmínek.

VI. Proces uzavření Smlouvy

1. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Klient sám.

i. Objednávka Klienta

 1. Objednávka se podává tak, že Klient elektronicky vyplní formulář pro podání objednávky dostupný na Webových stránkách. Klient je povinen v objednávkovém formuláři vyplnit a specifikovat všechny údaje a informace, které jsou označeny za povinné. Pro řádné podání objednávky je nutné vyplněný objednávkový formulář elektronicky odeslat Poskytovateli.
 2. Klient je oprávněn zrušit (stornovat) objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře, a to až do okamžiku připsání Klientem poskytnutého plnění ve prospěch Poskytovatele (na bankovní účet Poskytovatele nebo adresu digitální peněženku). Poskytovatel je oprávněn zrušit (stornovat) objednávku Klienta prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Klientovi, a to až do okamžiku připsání Poskytovatelem poskytnutého plnění na základě objednávky Klienta ve prospěch Klienta.
 3. Poskytovatel nepřihlíží k žádným návrhům, podmínkám a požadavkům uvedeným v objednávce Klienta.

ii. Potvrzení o podání objednávky a instrukce pro dokončení objednávky

 1. Po doručení objednávky Klienta Poskytovateli Poskytovatel podává Klientovi prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem) na e-mailovou adresu, kterou Klient uvedl v objednávkovém formuláři při podání objednávky, potvrzení o podání objednávky a instrukce pro dokončení objednávky (dále jen „Instrukce“). Obsahem Instrukcí je zejména i) shrnutí objednávky, ii) specifikace plnění a jeho výše za nákup či prodej Virtuální měny, iii) lhůta, v níž má být plnění ze strany Klienta za nákup či prodej Virtuální měny poskytnuto Poskytovateli, iv) místo plnění, kam má být plnění ze strany Klienta za nákup či prodej Virtuální měny poukázáno (specifikace bankovního účtu Poskytovatele či digitální peněženky). Není-li doba k poskytnutí plnění oznámena v Instrukcích, má se za to, že Klient je povinen poskytnout plnění do 3 dnů od doručení Instrukcí. Podání Instrukcí není akceptací (závazným přijetím) objednávky ve smyslu ustanovení § 1740 a násl. občanského zákoníku ze strany Poskytovatele.
 2. Možnost uzavřít Smlouvu je odložena až do okamžiku, kdy je řádně a včas poskytnuto plnění od Klienta Poskytovateli v souladu s Instrukcemi. V případě, že Poskytovatel neobdrží předmětné plnění Klienta řádně a včas v souladu s Instrukcemi, nebude objednávka Klienta považovaná za řádně provedenou, což znamená, že objednávka nebude postoupena k vyřízení. Pakliže Klient poskytne Poskytovateli plnění po uplynutí lhůty stanovené v Instrukcích, může přesto Poskytovatel objednávku akceptovat, zejména nedošlo-li v mezidobí ke změně ceny Virtuální měny o více než 0,1% oproti její původní hodnotě.

iii. Přijetí objednávky – akceptace ze strany Poskytovatele

Poskytovatel přijme (akceptuje) objednávku Klienta nebo ji odmítne, přičemž nutným předpokladem pro akceptaci je řádné a včasné poskytnutí plnění ze strany Klienta v souladu s Instrukcemi, jakož i poskytnutí veškeré nutné součinnosti a dokumentů v souladu s požadavky vymezenými v dokumentu „Identifikace a kontrola klienta v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“, který je dostupný na Webových stránkách coby součást těchto Podmínek. Doručením akceptace Klientovi ze strany Poskytovatele je uzavřena Smlouva. Poskytovatel není povinen objednávku Klienta akceptovat.

VII. Cena a platební podmínky

 1. Klient se zavazuje poskytnout Poskytovateli za Směnu plnění, které spočívá v závislosti na typu Směny v:
  1. poskytnutí Virtuální měny v souladu dle Instrukcí na účet elektronické peněženky Poskytovatele;
  2. poskytnutí ceny Virtuální měny (peněz) dle Instrukcí na bankovní účet Poskytovatele
 2. Výše plnění, které se Klient zavazuje poskytnout, je stanovena aktuálním ceníkem Poskytovatele, není-li sjednána jiná výše plnění za Směnu, přičemž pro určení aktuální výše cen při změnách v cenících je rozhodný den, kdy byly odeslány Instrukce. Výše plnění za Směnu bude uvedena v objednávce a v Instrukcích.
 3. K výši plnění za Směnu je Poskytovatel oprávněn účtovat Klientovi i další položky či příplatky zohledňující náklady (provozní, režijní, jiné) Poskytovatele.
 4. Klientovi jsou pokyny k platbě/plnění předány v písemné formě v Instrukcích. Není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, Klient radí/poskytuje plnění jednorázově v plné výši, a to:
  1. bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele či jiným způsobem dle dohody Smluvních stran, v případě, že je předmětem Směny nákup Virtuální měny Klientem od Poskytovatele, vždy však ve lhůtě stanovené v Instrukcích;
 5. Závazek Klienta se považuje za splacený:
  1. v případě poskytování plnění Klientem, jež spočívá v zákonných penězích: Závazek Klienta k úhradě ceny (poskytnutí platby) se považuje za splněný připsáním platby v interním systému Poskytovatele, který je napojen na bankovní účet Poskytovatele, Poskytovatel bude o připsání Klienta informovat nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne splnění závazku Klienta k poskytnutí platby („Konfirmace“).
  2. v případě poskytování plnění Klientem, jež spočívá ve Virtuální měně: Závazek Klienta k dodání Virtuální měny se považuje za splněný připsáním příslušné částky Virtuální měny v interním systému Poskytovatele, který je napojen na účet elektronické peněženky Poskytovatele, Poskytovatel bude o připsání Klienta informovat nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne splnění závazku Klienta k dodání Virtuální měny („Konfirmace“).
 6. Poskytovatel neodpovídá za prodlení způsobené v důsledku zásahu vyšší moci nebo jiných okolností nezávislých na jeho vůli (např. výluky na straně banky, výpadky systému apod.). Lhůty k plnění závazku Poskytovatele se prodlužují o dobu trvání překážek podle věty první. V případě, že tyto lhůty překročí dobu pěti (5) pracovních dnů, je Klient oprávněn zrušit (stornovat) objednávku a požadovat vrácení poskytnutého plnění.
 7. Upozorňujeme na storno poplatek ve výši 3% za zrušení objednávky. V případě vytvořené objednávky a zrealizované platby na účet společnosti Gocoin, bude účtován poplatek za storno v případě zrušení objednávky. Prosím, ujistěte se, že jste pečlivě zvážili své objednávky před odesláním platby. Děkujeme vám za pochopení.”

VIII. Poskytnutí (proti)plnění ze strany Poskytovatele na základě uzavřené Smlouvy

 1. Plnění Poskytovatele spočívá v:
  1. poskytnutí Virtuální měny v souladu s uzavřenou Smlouvou; nebo
  2. poskytnutí ceny Virtuální měny (platby v zákonných penězích) v souladu s uzavřenou Smlouvou.
 2. Závazek Poskytovatele poskytnout (proti)plnění Poskytovatel splní:
  1. pakliže plnění Poskytovatele spočívá v platbě v zákonných penězích coby ceně Virtuální měny: Poskytovatel poukáže bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů, částku odpovídající ceně Virtuální měny na bankovní účet Klienta, specifikovaný Klientem v objednávce.
  2. pakliže plnění Poskytovatele spočívá v poskytnutí Virtuální měny: Poskytovatel poukáže neprodleně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů, objednanou Virtuální měnu na účet elektronické peněženky Klienta, specifikovaný Klientem v objednávce.
 3. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Poskytovatele ve prospěch bankovního účtu Klienta. Virtuální měna se považuje za dodanou dnem odeslání příslušné částky Virtuální měny na účet elektronické peněženky Klienta.

IX. Odstoupení od Smlouvy

 1. Klient není oprávněn odstoupit od Smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 1837 písm. b) občanského zákoníku, když předmětem Smlouvy je dodávka zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Poskytovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, avšak s následujícími výjimkami, kdy je právo na odstoupení od Smlouvy Klientovi zachováno:
  1. Poskytovatel vůbec neposkytne plnění dle podmínek sjednaných ve Smlouvě, nebo plnění poskytne jen částečně,
  2. v dalších případech uvedených v Podmínkách.
 2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu až do okamžiku poskytnutí protiplnění Klientovi na základě Smlouvy, a to zejména:
  1. z důvodu nemožnosti splnit svůj závazek vůči Klientovi nespočívající na vůli Poskytovatele;
  2. z důvodů nenadálých změn okolností spočívajících v kurzových výkyvech ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku;
  3. z důvodu nesplnění náležitostí platby provedené Klientem v souladu s Instrukcemi.
 3. V případě odstoupení od Smlouvy se tato od počátku ruší. Klient vrátí Poskytovateli na jeho bankovní účet nebo na účet jeho elektronické peněženky od něj přijaté plnění nejpozději do tří (3) pracovních dnů od účinnosti odstoupení. Poskytovatel vrátí Klientovi na jeho bankovní účet nebo na účet jeho elektronické peněženky od něj přijaté plnění nejpozději do tří (3) pracovních dnů od účinnosti odstoupení anebo ode dne vrácení protiplnění Poskytovatele Klientem, podle toho, který okamžik nastane později. Náklady spojené s vrácením poskytnutého plnění nese Smluvní strana, k jejíž tíži lze přičíst důvody vedoucí k odstoupení. Klientovi současně vzniká závazek uhradit Poskytovateli související poplatky ve výši stanovené Ceníkem.

X. Reklamace

V případě jakýchkoli nedostatků či nesrovnalostí v poskytování plnění Poskytovatelem je Klient oprávněn obrátit se na Poskytovatele, a to zejména prostřednictvím elektronické pošty na adresu support@gocoin.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Klienta zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Klienta.

XI. Zpracování osobních údajů

 1. Nakládání s osobními údaji ze strany Poskytovatele je popsáno v dokumentu „Informační memorandum o zpracování osobních údajů Poskytovatelem“.
 2. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a správné.

XII. Odpovědnost za škodu a náhrada škody

 1. Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky.
 2. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky plnění způsobené přerušením přívodu el. energie.
 3. Poskytovatel neodpovídá za služby či plnění poskytované dalšími subjekty, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.
 4. Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých klientů ani jejich způsob využívání Webových stránek, zejména takového, který není v souladu s těmito Podmínkami či zákonem, ani za škody a újmu takto vzniklou.
 5. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky Webových stránek, ani výpadky na straně třetích osob.
 6. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli platby, transakce ani převody, které Klient realizuje. Za tyto odpovídají provozovatelé těchto platebních (transakčních) služeb a portálů.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 2. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel zajišťuje zpracování objednávek a vyřizování Směn především v pracovní době od 9 – 21 h, a to včetně víkendů a státních svátků. O víkendech a státních svátcích může být však zpracování objednávek a vyřizování Směn zpomaleno či omezeno.
 3. Klient v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
 4. Jestliže Poskytovatel doručoval Klientovi zprávu či oznámení na e-mail Klienta, považuje se tato e-mailová zpráva za doručenou v okamžiku, kdy je řádně odeslána z e-mailové adresy Poskytovatele. Skutečnost, že e-mailová zpráva zaslaná Klientovi Poskytovatelem byla doručena např. do nevyžádané pošty Klienta (spam) a Klient se s ní z tohoto důvodu neseznámil, nejde k tíži Poskytovatele.
 5. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Klientem-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

6. Smlouva a Podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

7. Klient není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za Poskytovatelem na třetí osoby, jakož i není oprávněn provést jednostranný zápočet jakékoliv pohledávky vůči jakémukoliv závazku Poskytovatele. Bude-li Klient postupovat v rozporu s tímto ustanovením, k takovému jednání se nepřihlíží.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Více o cookies